درست به همین سادگی
برخیز و شتاب کن
من می گویم و تو بنویس
بنویس از زندگی
بنویس از عشق
بنویس از دوری
بنویس از امید
بنویس ازنوشتن
که زیباست
تو بنویس
بنویس که.....................................؟؟؟؟


چهارشنبه بیستم 6 1387
X